☑️ برای ارزیابی کیفیت بندش سیمان از این ابزارها استفاده می کنند که از دسته ابزارهای نمودارگیری صوتی می باشند. یک گیرنده در فاصله 3 فوتی «CBL» و دیگری در فاصله 5 فوتی «VDL» از فرستنده قرار دارند. این ابزار باید حتما در وسط چاه قرار بگیرد و نمی توان آنها را در حضور گاز یا حبابهای گازی به درون چاه راند. سیگنال دریافتی، ترکیبی از سیگنال مسیرهایی است که امواج در آن عبور می کنند مثل سیال چاه، لوله جداری، سیمان و سازند و خود بدنه ابزار، و مبانی تمام تفسیرهاییست که از این نمودار استنتاج می شود. اگر در سیمانکاری بندش سیمان خوب باشد وجود سیمان باعث ایجاد یک لایه پوششی شده و دامنه موج زمانیکه گیرنده آن را دریافت می کند بسیارضعیف است. اگر کیفیت سیمان خوب نباشد دامنه موج برگشتی به همان بزرگی اولیه است. پس معیار کیفیت سیمان دامنه موج صوتی برگشتی در گیرنده می باشد. نکته اینکه نمودار CBL کیفیت سیمان در تماس با جداری را مشخص می کند و VDL کیفیت سیمان مربوط به دیواره چاه را.

CBL: Cement Bond Log

VDL: Variable Density Log

نویسنده :محمد حسین گندم گون

گروه آموزشی فرانفت